Handvest van BUPB

DE BEMIDDELAAR

Rol van de bemiddelaar

Bemiddeling is een proces waarbij een neutrale en onpartijdige derde, de bemiddelaar, door zijn aanwezigheid de mogelijkheid biedt de dialoog te hervatten tussen de partijen. Hij helpt twee of meer partijen om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen uit te drukken om tot een bevredigende oplossing voor iedereen te komen.

Hij zorgt voor alle nodige informatie, zowel juridisch als menselijk.

De bemiddelaart, zijn opleiding en zijn vaardigheden

De bemiddelaar zal door zijn eigen houdingen en vaardigheden kwalitatief te verbeteren, de resultaten van zijn professioneel functioneren optimaliseren.

De bemiddelaar gaat een respectvolle vertrouwensrelatie met de partijen verwezenlijken.

 1. De bemiddelaar motiveert de partijen tot bemiddeling;
 2. De bemiddelaar stimuleert communicatie tussen hen;
 3. De bemiddelaar reguleert het bemiddelingproces, door procedures te doen naleven;
 4. De bemiddelaar waakt erover dat de inhoud van de bemiddelingsaangelegenheid wordt behandeld;
 5. De bemiddelaar bevordert het zoeken naar creatieve oplossingen en het nemen van duurzame besluiten.

Houdingen van de bemiddelaar
 1. Neutraliteit : Hij behandelt de partijen op gelijke wijze en laat de betrokkenen zelf bepalen welke oplossing ze uitwerken.
 2. Respectvol : Hij maakt afspraken om zich vrij uit te drukken in een klimaat van wederzijds respect.
 3. Balans bewarend : Hij zorgt ervoor dat iedereen gelijk aan bod komt
 4. Vertrouwen inboezemend : Hij garandeert een veilig kader voor de personen
 5. Onafhankelijkheid : Hij werkt autonoom, binnen de beroepsgrenzen en hij zal uitsluitend in het belang van zijn cliënten handelen.
 6. Verbindend : Hij stimuleert samenwerking en bevordert het herstel van de sociale banden.
 7. Creatief : Hij zal in een conflictsituatie het vernauwd gezichtsveld van de cliënten helpen verbreden.
 8. Flexibel : Hij zal cliënten helpen een oplossing voor hun geschil te bereiken in functie van hun behoeften, wensen en belangen.
 9. Steunend, niet sturend : De bemiddelaar ondersteunt de cliënten in het zelf onderhandelen, zodat ze verantwoordelijk zijn voor wat er in de bemiddeling gebeurt.
 10. Activerend : De bemiddelaar structureert het proces zodanig dat voortgang wordt geboekt en beperkt blijft in de tijd.
 11. Informerend: Hij nodigt partijen uit om de nodige informatie te delen en informeert hen over hun rechten en plichten.

De partijen

“Klanten”, “Partijen”, “Partners”? Welke term kiezen? “Partners” zijn verantwoordelijk en hebben de vrijwillige keuze gemaakt in een bemiddelingsproces te stappen nadat ze de principes ervan begrepen en aanvaard hebben.

Elk van de “partners” is vastbesloten om zich  op een vrije en volledig ondersteunende manier te verbinden en  investeert in  zijn eigen kracht, zijn eigen capaciteiten en zijn eigen creativiteit. Zij zijn zich bewust van de omvang en de grenzen van de bemiddeling en houden zich aan de wederzijdse erkenning van elke partij. Zij behouden de controle over wat brengt hen te raadplegen. Ze beloven om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde informatie tijdens de bemiddeling te respecteren.


De bemiddeling

De bemiddeling is een communicatieproces die plaatsvindt in een bepaalde context. Het is gebaseerd op de toestemming van de partijen die zich engageren een oplossing voor hun problemen te zoeken. De bemiddelaar gaat het conflict niet overnemen. Hij helpt de betrokkenen naar een oplossing zoeken voor een probleem dat van henzelf blijft. De partijen behouden de controle over wat hen gebracht heeft tot raadplegen gedurende het gehele proces.

Het bemiddelingsproces opent communicatiewegen. Het laat  toe te zeggen en elkaar te zeggen wat betrekking  heeft met de problematiek waaraan gewerkt word. De taak van de bemiddelaar is om in deze context de expressie en het luisteren met respect voor elkeen te bevorderen. Dit proces maakt een vreedzame communicatie mogelijk waarin iedereen de noodzakelijke afstand kan nemen van zijn ervaring en op een nieuwe manier de ervaring van de andere kan horen.

Ten tweede opent dit proces een gemeenschappelijke zoektocht naar een oplossing voor de problematische situatie rekening houdend met de belangen en behoeften van iedereen. Deze zoektocht levert vaak originele oplossingen op.

In het algemeen is de bemiddeling verspreid over meerdere sessies zodat ze voldoende ruimte en tijd geeft aan de communicatie en dat iedereen de ervaring van elke samenkomst kan integreren.

Het bemiddelingsproces vernieuwt de relatie; ze brengt ze niet  terug naar de situatie van vóór de crisis. Daarom zal men eerder spreken over een conflict transformatie in plaats van het oplossen van conflicten.

Het bemiddelingsproces wordt beschermd door een aantal regels van respect, privacy, vertrouwelijkheid en communicatie die een echte en rustige uitwisseling vrijwaren. Het vindt plaats op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijdspanne. De bemiddelaar staat borg voor de regels die hij door de partijen in het begin van het bemiddelingsproces laat goedkeuren.

Een bemiddeling kan preventief gebeuren en is dus niet alleen curatief.

Ze kan plaatsvinden op verschillende gebieden van het inter-persoonlijk en sociale leven (familie, buurt, school, bedrijf, etc.).